GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website TELLMEMORE.MEDIA . Bij het gebruik van deze website aanvaardt u integraal en onvoorwaardelijk deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de volledige inhoud, alsook alle gerelateerde diensten van deze website. Het is mogelijk dat voor het gebruik van een specifiek onderdeel op de website bijzondere voorwaarden gelden die afzonderlijk worden medegedeeld. TELLMEMORE.MEDIA behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden steeds zonder aankondiging of kennisgeving aan te passen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid
Deze website en zijn gerelateerde diensten zijn met de meeste zorg ontwikkeld. TELLMEMORE.MEDIA besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de website bevinden. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, actueel, nauwkeurig en zo juist mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij dit niet voor 100% garanderen. Als u op de website tekortkomingen vindt in de verstrekte informatie, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij verzoeken u de webmaster ( info@tellmemore.media ) hierover onmiddellijk te informeren.

TELLMEMORE.MEDIA behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. TELLMEMORE.MEDIA gaat geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website. Mogelijke onjuistheden of tekortkomingen in de informatie die zich op de website bevindt, storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten kunnen nooit aanleiding geven tot enige financiële compensatie of schadevergoeding van welke vorm dan ook.

Bescherming van de persoonsgegevens
U kunt TELLMEMORE.MEDIA vrij en gratis bezoeken en daarbij informatie consulteren zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u bepaalde diensten wilt ontvangen of bepaalde diensten of rubrieken op de website wilt gebruiken of raadplegen, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal TELLMEMORE.MEDIA ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die TELLMEMORE.MEDIA op deze manier verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Ze kan gebruikt worden om de kwaliteit van diensten of de website te verbeteren, of berichten van commerciële aard.

Indien u ons niet toelaat om deze informatie in het kader van direct marketing aan te wenden, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar info@tellmemore.media met de vermelding dat u deze reclameboodschappen niet wenst te ontvangen. Met het oog op een efficiënt beheer van uw toestemmingen, vragen wij u erop toe te zien dat u ons dit bericht toestuurt vanuit elk e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld. De persoonsgebonden gegevens worden in principe niet overgedragen aan derden. Niettemin verbindt Ashton-Reports.be zich tot het vragen van de toestemming, indien zij overweegt om de verstrekte gegevens over te dragen aan derden. U beschikt, in navolging van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, op elk ogenblik over een toegangs -en wijzigingsrecht over deze gegevens evenals een recht op verzet. Voor elk verzoek over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u ons steeds een e-mail sturen naar info@tellmemore.media

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de website en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. U kan het gebruik van deze “cookies” weigeren via uw browser, in dit geval blijft de website voor u toch nog volledig toegankelijk. Tijdens de verbinding met een website, zullen een aantal gegevens automatisch worden doorgegeven aan de website via de software gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het merk en de versie van de navigator, het exploitatiesysteem en de bezochte webpagina’s. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden, met name voor het opstellen van statistieken om de kwaliteit van de website te evalueren en te verbeteren.

Bijdragen van gebruikers
Aan de gebruiker, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur,… wordt soms de mogelijkheid geboden inhoud mee te delen (video, audio, tekst, fotomateriaal, enz…) die op de website kan worden geplaatst. U verstrekt TELLMEMORE.MEDIA de uitdrukkelijke toestemming voor de reproductie van deze bijdragen op deze website en om deze aldus via het internet mede te delen aan het publiek, in de hele wereld en zonder beperking in duur, zonder aanspraak te kunnen maken op enige financiële of andere vergoeding of tegenprestatie. U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. De informatie moet ook relevant zijn voor de betrokken rubriek.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,… De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden. Ashton-Reports.be streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van uw bijdrages, maar kan geen constante en onmiddellijke controle en invloed uitoefenen op hetgeen bezoekers (“derden”) publiceren. TELLMEMORE.MEDIA aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, zoals prijzen, datums, beschrijvingen, enz… en onrechtmatigheden, zoals werken door intellectuele eigendomsrechten beschermd, tenzij u zelf de rechten bezit, die door derden worden gepubliceerd. Bovendien aanvaardt Ashton-Reports.be geen enkele aansprakelijkheid voor de (eventuele) gevolgen van het gebruik van de informatie. Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook.

Indien je van mening bent dat teksten of afbeeldingen onjuist, kwetsend of onrechtmatig zijn, dan verzoeken wij je de webmaster ( info@tellmemore.media ) hierover onmiddellijk te informeren. TELLMEMORE.MEDIA behoudt zich het recht voor onwettige inhoud, of inhoud waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat deze een inbreuk maakt op rechten van derden, niet te verspreiden of te verwijderen, zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker die de inhoud heeft overgemaakt. Linken naar TELLMEMORE.MEDIA Het aanleggen van hyperlinks naar alle pagina’s van de website is toegestaan. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de website moet duidelijk zichtbaar zijn. Het gebruik van deze website in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is verboden, tenzij anders vermeld op de pagina waarnaar gelinkt wordt.

Update voorwaarden vanaf 25 Mei 2018

Wij vinden dat je altijd moet weten welke gegevens we van jou verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Daarnaast willen we dat je zelf kan bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt. Transparantie heeft voor ons een hoge prioriteit. Bovendien wordt er de volgende maand nieuwe wetgeving van kracht op het gebied van gegevensbescherming. Daarom passen we onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid aan, zodat jij de beste beslissingen kan nemen over de gegevens die jij met ons deelt.

Deze updates gaan op 25 mei 2018 in. Als je op of na die datum onze services gebruikt, ga je akkoord met deze wijzigingen. We raden je aan de documenten helemaal te lezen. Dit zijn de belangrijkste updates in ons Privacybeleid:

  • Meer aandacht voor de mogelijkheden die we jou bieden om zelf te bepalen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt
  • Een grotere focus op hoe TellMeMore jouw openbare gegevens breed en direct deelt, onder andere via onze tools voor ontwikkelaars
  • Meer inzicht in en controle over hoe we jouw gegevens delen met zakenpartners en
  • Meer duidelijkheid over hoe we jouw gegevens delen om kwaad te voorkomen, de wet na te leven, het openbaar belang te dienen en te zorgen dat TellMeMore een veilige plek blijft waar iedereen welkom is

We hebben ook onze Algemene voorwaarden bijgewerkt, zodat nu voor TellMeMore dezelfde voorwaarden gelden. Verder wordt duidelijk gemaakt dat je rechten nodig hebt voor de content die je met onze services deelt.

Met de instellingen die we in ons bijgewerkte beleid hebben gemarkeerd, kan je zelf aangeven welke gegevens we over jou verzamelen en hoe we die gegevens mogen gebruiken. Als je dat wil, kan je ook je TellMeMore-account deactiveren. Jij bepaalt uiteindelijk zelf of en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.

GDPR: TellMeMore Media respecteert jouw privacy onder de nieuwe GDPR wetgeving.

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt.